सार्वजनिक माहिती अधिकारी / अपील प्राधिकारी


अधिकाऱ्याचे नाव पत्ता ई-मेल फोन (ऑफिस)

श्री शुभम सरन
सरव्यवस्थापक - बी.डी
अपीलीय अधिकारी / नोडल अधिकारी

9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंबा रोड

शुभम[at]निक्सी[डॉट]इन

+ 91-11-48202022

श्री धनंजय कुमार सिंग
कार्यकारी सहाय्यक-HR
जन माहिती अधिकारी

9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंबा रोड

धनंजय[ये] निक्सी[डॉट]इन

+ 91-11-48202016